Јавна набавка мале вредности радова на изградњи наставака кракова 1 и 2 водоводне мреже у насељу Дубрава

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова
Предмет јавне набавке су радови на изградњи наставака кракова 1 и 2 водоводне мреже у
насељу Дубрава.
Место извођења радова – насеље Дубрава на подручју општине Ивањица.
Класификација делатности – 42.21 Изградња цевовода.
Назив и ознака из општег речника набавке – Радови на изградњи цевовода за воду и
канализацију – 45231300-8
Предмет јавне набавке обликован је у две партије, а то су:
Партија 1 – набавка радова на изградњи наставка крака 1 водоводне мреже у
насељу Дубрава,
Партија 2 – набавка радова на изградњи наставка крака 2 водоводне мреже у
насељу Дубрава.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже
понуђене цене, у обе партије.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у једној затвореној коверти или кутији, без обзира
на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку
радова на изградњи водовода Дубрава, за партију/е _____________________ (навести број
и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на
адресу наручиоца до 29.09.2017.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 29.09.2017.године у 12,15 часова у седишту
наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт:
Добривоје Поповић.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1-1-3-9-7-2 Одлука о додели уговора

1-1-3-9-7-1 Одлука о додели уговора

Обавестење о закљуценом уговору – партија 1

Обавестење о закљуценом уговору – партија 2