Јавна набавка материјала за погребну опрему

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Лого-фулл
Предмет јавне набавке је грађевински материјал за погребне услуге.
.
Назив и ознака из општег речника набавке – Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата) – 44000000.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије, а то су:
Партија 1 – набавка цемента, гвожђа и терацо мермера,
Партија 2 – набавка бетонских блокова.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Заинтересована лица могу извршити непосредан увид у конкурсну документацију или преузети конкурсну документацију сваког радног дана, у времену од 7 до 15,00 часова у просторијама предузећа. Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште. Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку грађевинског материјала, за партију/е _____________________ (навести број и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 26.01.2015.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.01.2015.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Сву потребну документацију можете преузети кликом на следеће линкове:

Позив за подношење понуда – материјал за погребне услуге

Конкурсна документација – материјал за погребне услуге