Јавна набавка натријум силиката

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА

 НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-15/2018

НАБАВКА НАТРИЈУМ СИЛИКАТА (ВОДЕНОГ СТАКЛА)

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

24.01.2018.године до 10,00 часова

Јавно отварање:

24.01.2018.године у 10,15 часова

ИВАНјИЦА, ЈАНУАР 2018.ГОДИНЕ

На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама

и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица јкпивањица.рс

У п у ћ у ј е  ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара

Предмет набавке је Натријум силикат.

Назив и ознака из општег речника набавке – Натријум силикат – 24315610-4

Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде.

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку НАТРИЈУМ СИЛИКАТА – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 24.01.2018.године до 10 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.01.2018.године у 1015 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда.

Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов изричит писани захтев.
Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и е-маил адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од 7,00-15,00 часова.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА