Јавна набавка специјалног возила са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара
Предмет јавне набавке су добра – специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање канализационог система
Назив и ознака из општег речника набавке – Тешка моторна возила – 34140000-0
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за јавну набавку специјалног возила – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 20.09.2018.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.09.2018.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Конкурсна документација – специјално возило

Конкурсна документација – специјално возило

Измењена конкурсна документација – специјално возило

1-1-1-7-5 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

1-1-1-7-8 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – специјално возило