Јавна набавка услуге поправке и одржавања водомера

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга
Предмет јавне набавке су услуге – поправке и одржавање водомера.
Назив и ознака из општег речника набавке – Услуге поправке и одржавања водомера – 50411100-0
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за јавну набавку услуге поправке и одржавања водомера – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 21.02.2018.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.02.2018.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавестење о закљуценом уговору – услуга одрзавања водомера