Позив за јавну набавку горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара
Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца

Опис предмета набавке:

Горива: евро дизел, бензин – евро премијум БМБ 95 и течни нафтни гас

Назив и ознака из општег речника набавке – Нафта и дестилати – 09130000-9

Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за горива – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 10.02.2017.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.02.2017.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Одлука о додели уговора – гориво

Обавештење о закљученом уговору – гориво