ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара-Комбинована машина

Лого

Предмет јавне набавке су добра – Комбинована машина са тарупом, хидрауличним чекићем, кашиком ширине 300 мм и хидрауличном даском за чишћење снега
Назив и ознака из општег речника набавке – Утоваривачи са предњом лопатом и задњом кашиком – 43251000-7
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Заинтересована лица могу извршити непосредан увид у конкурсну документацију или преузети конкурсну документацију сваког радног дана, у времену од 7 до 15,00 часова у просторијама предузећа. Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште. Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за јавну набавку комбиноване машине – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 01.12.2014.године до 12,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01.12.2014.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Конкурсна документација – комбинована машина

Позив за подношење понуда – комбинована машина

Измене и допуне Конкурсне документације – комбинована машина

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Измена Конкурсне документације – комбинована машина 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

 

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена