О Предузећу

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће ,,Ивањица” Ивањица
СЕДИШТЕ: Милинка Кушића 61, Ивањица
ОСНИВАЧ: Општина Ивањица
МАТИЧНИ БРОЈ: 07216840
ПИБ: 101062119

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЛјЕВИ

Јавно комунално предузеће ,,Ивањица” Ивањица је правни следбеник Комуналне радне организације ,,13.септембар” Ивањица која је организована као јавно предузеће одлуком Скупштине општине Ивањица бр.023-5/89-01 од 29.12.1989.године. Организовано кроз различите правне форме, предузеће послује од 50-их година 20-ог века.

Предузеће је основано и послује на неодређено време, ради:

 1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног  задовољавања потреба корисника комуналних услуга,
 2. Развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
 3. стицања добити,
 4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Мисија предузећа је да обавља комуналне делатности на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручјима одређеним у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Ивањица, и на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Предузеће је основано ради обављања следећих комуналних делатности или њихових сегмената:

 • снабдевања водом за пиће,
 • одвођења отпадних вода,
 • управљања комуналним отпадом,
 • управљања гробљима и пружања погребних услуга,
 • управљања јавним паркиралиштима,
 • управљања пијацама,
 • одржавања улица и путева,
 • одржавања чистоће на површинама јавне намене,
 • одржавања јавних зелених површина.

 Визија предузећа је да у континуитету остварује приходе у довољној мери да поред покрића пословних расхода и трошкова текућег одржавања комуналних система, обезбеди финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре и набавку потребне опреме за унапређење обављања комуналних делатности.

    Циљ ЈКП ,,Ивањица”  је да се обезбеди континуирано пружање квалитетних и доступнијих комуналних услуга становницима општине Ивањица.