Јавна Набавка Горива

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”КОМУНАЛНО” ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара

бензин_гориво
Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца
Опис предмета набавке:
Горива: евро дизел, бензин – евро премијум БМБ 95 и течни нафтни гас
Назив и ознака из општег речника набавке – Нафта и дестилати – 09130000
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде чији су елементи: понуђена цена и трошковна економичност.
Заинтересована лица могу извршити непосредан увид у конкурсну документацију или преузети конкурсну документацију сваког радног дана, у времену од 7 до 15,00 часова у просторијама предузећа. Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште. Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком ”Понуда за горива – не отварати” и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 12.02.2015.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 12.02.2015.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Документацију можете преузети кликом на следеће линкове:

Позив за подношење понуда – гориво

Конкурсна документација – гориво