Јавна набавка мале вредности добра електричне енергије

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра
Предмет јавне набавке је електрична енергија која се испоручује на мерним местима
наручиоца.
Назив и ознака из општег речника набавке – 09310000-5 Електрична енергија.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже
понуђене цене.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком
“Понуда за набавку електричне енергије – не отварати“ и сматраће се благовременим
уколико стигну на адресу наручиоца до 18.01.2017.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.01.2017.године у 12,30 часова у седишту
наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт:
Добривоје Поповић.

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија