Јавни позив за прикупљање понуда за заку погребне продавнице на Ивањичком гробљу

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА

 О Б Ј А В Лј У Ј Е

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЛјАНјЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПОГРЕБНЕ ПРОДАВНИЦЕ НА ИВАНјИЧКОМ ГРОБЛјУ

 Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде за закуп пословног простора погребне продавнице на Ивањичком гробљу у Ивањици. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП “Ивањица“, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком “понуда за закуп-не отварати“. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до 17.07.2017.године до 12 часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати пословне просторије до 16.07.2017.године између 8 и 13 часова сваког радног дана. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозит у износу од 10.000,00 динара, и која немају дуг према предузећу. Депозит се плаћа готовински на благајни ЈКП ,,Ивањица“, о чему ће се уплатиоцу издати признаница. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у цену закупа, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Минимална месечна цена закупа уз коју ће предузеће бити заинтересовано да закључи уговор износи 10.000 динара са порезом на додату вредност. Уговор о закупу се закључује на период од годину дана. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 17.07.2017.године у 1230 часова. Понуђач који понуди највећу цену стиче право да преговара са овлашћеним лицем предузећа у погледу осталих услова уговора. Уколико са истим не буде постигнут договор, предузеће задржава право да преговара са другим понуђачем који је понудио следећу највећу цену. Ако више понуђача понуди исту највећу цену закупа, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 664-170.

                                                                                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р  в.д.

Владимир Бојановић