Примарна селекција отпада

Отпад је сваки материјал,производ који након сваког коришћења постаје неупотребљив и мора се бацити.

Врсте отпада

Према месту настанка делимо га на:

  • комунални отпад -отпад из домаћинства-кућни отпад
  • комерцијални отпад -који настаје у предузећима и установама
  • индустриски отпад – отпад из било које индустрије

Отпад који у себи има опасних карактеристика штетних по животну средину и здравље људи:

  • интерни отпад – отпад који не сагорева, и не раствара се
  • опасан отпад – отпад који по свом пореклу саставу, или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и заштиту животн естредине, и у себи има најмање једну опасну карактеристику (експлозивност, запаљивост или токсичност)
  • неопасан отпад – нема карактеристике опасног отпада
  • Амбалажни отпад представља материјал који се користи у производном циклусу како би се паковала и транспортовала роба широке потрошње, време разградње амбалажног отпада може бити дуготрајна:

– Памучна одећа (2 до 5 месеци)
– Папир (пластифицирани, 3 до 12 месеци)
– Филтер од цигарета (1 до 2 године)
– Дрво (10 до 15 година)
– Алуминијумске конзерве и лименке (од 10 до 500 година)
– Пластичне кесе (400 до милион година)
– Стаклена флаша (никад)

Примарна селекција отпада

Примарна селекција отпада се врши у 3 фазе:

Прва фаза – примарна селекција
Представља одвајање отпада на месту настанка на суви и мокри отпад у домаћинствима и пословним објектима.

Суви отпад – чине све врсте пластичних производа (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, бурад, џакови), папир, картон, стиропор, тетрапак амбалажа, метал, (лименке од алуминијума и гвожђа, разни метални делови) текстил и обућа.

Мокри отпад – чине остаци од хране, воћа и поврћа, трава, цвеће, земља, лишће, пепео, физиолошки отпад (пелене, хигијенски улошци)

Друга фаза – секундарна селекција
Обухвата транспорт сувог отпада од места настанка до Центра за завршну селекцију.

Трећа фаза – завршна селекција
Обухвата завршну селекцију сувог отпада, која се обавља у Центру за селекцију.
Селикција се врши према природи материјала и начину рециклаже, на траци за селекцију се отпад разврстава на отпад који се може поново прерадити и на неупотребљив.
Сав отпад из општине Ивањице од 2013 године депонује се у Регионални центар за управљање отпадом ”Дубоко” Ужице. Почетне активности почели су градови и општине Ужице, Чачак, Ивањица, Пожега, Лучани, Ариље, Чајетина, Бајина Башта и Косјерић.

Пре покретања санитарне депоније “Дубоко” отпад је одлаган на депонијама које су имале негативан утицај на животну средину. Регионална депонија се налази у месту Дубоко недалеко од града Ужица.

По приспећу отпада на депонију, проверава се могућност постојања штетних и опасних материја затим се он упућује у Центар за секундарну селекцију. Реч је о одвајању отпада по врстама, чиме долази до извора нових сировина и смањење количина одлаганог отпада на телу депоније у Дубоком. На телу регионалне депоније у Дубоком отпад се одлаже на сигуран и еколошки начин. Први слојеви теле депоније су посебно направљени и обложени заштитним слојевима. Све атмосферске воде, које уђу у тело депоније, прикупљају се и пречишћавају.