САКУПЉАЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Оснивачким актом Јавног комуналног предузећа ,,Комунално” Ивањица, одређено је да предузеће обавља поједине сегменте ове комуналне делатности, и то: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, селекцију секундарних сировина, и њихово привремено складиштење.

Редовни послови сакупљања и одвоза комуналног отпада обављају се на подручју грађевинског реона Ивањице и сеоских урбанизованих подручја. На овим пословима су од опреме ангажована четири камиона и два трактора за сакупљање отпадака на тешко приступачним местима за већа возила, уз учешће радне снаге од 17 неквалификованих радника и 6 возача. Са динамиком од два пута месечно комунално предузеће, врши сакупљање и одвоз смећа и из контејнера распоређених на Клековици, у Придворици, Девићима, Катићима, Опаљенику и Кушићима.

Сакупљање отпадака се у складу са општинским прописима врши једном седмично из типских канти и контејнера запремине 1,1 м3, 5 м3 и 7 м3. Изузетно, у на ужем подручју града, услед велике концентрације пословно-стамбених објеката и увећане продукције комуналног отпада, отпад из јавних контејнера се сакупља свакодневно два пута.

Са подручја насељеног места Ивањице и других насеља, која су делимично или потпуно, тренутно, обухваћена услугом сакупљања и одвоза комуналног отпада (Бедина Варош, Дубрава, Међуречје, Прилике, Свештица, Шуме, Грабовица, Радаљево, Кушићи, Опаљеник, Катићи, Придворица, Девићи, Средња Река), годишње се сакупи приближно 5.000 тона отпада.

Националном стратегијом за управљање чврстим отпадом, организовано и уређено управљање чврстим отпадом препознато је и дефинисано као један од приоритета заштите животне средине чија је реализација неопходна у процесу усклађивања са захтевима Европске Уније. У том циљу, девет општина у региону укључујући и Ивањицу, основале, су посебно Јавно комунално предузеће ,,Дубоко”, које је, у сарадњи са локалним самоуправама, изградило регионалну санитарну депонију чврстог отпада по стандардима Европске Уније. Са почетком од месеца фебруара 2013.године, све количине отпада сакупљене на подручју општине Ивањица, које се не издвајају ради рециклирања у Ивањици, одвозе се ради депоновања у регионалну депонију ,,Дубоко”.

Начин обављања услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада са подручја општине Ивањица, као и општа и посебна права и обавезе вршиоца и корисника услуга, укључујући и начин плаћања цене услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате услуге и овлашћења вршиоца услуга у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају, прописани су Одлуком о сакупљању и одвожењу комуналног отпада са подручја општине Ивањица (”Службени лист општине Ивањица” бр. 3/2013).