ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014,

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА

Предмет отуђења су половна возила са следећим почетним ценама:

1.       трицикл марке ,,Пијађо“ тип ,,Апе ТМ  Типпер“, године производње 2014,  јачине мотора 7,5 кW – почетна цена: 18.000,00 динара без пореза на додату вредност;

2.       теретно моторно возило са надградњом аутоподизача, марке ,,ФАП“ тип ,,1213“, године производње 1996, јачине мотора 96 кW – почетна цена: 224.000 динара са пореза на додату вредност;

3.       теретно моторно возило са надградњом аутосмећара, марке ,,ФАП“ тип ,,1921 БК“, године производње 2001, јачине мотора 151 кW – почетна цена:400.000 динара без пореза на додату вредност.

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења једног трицикла, једног теретног моторног возила са надградњом аутоподизача и једног теретног моторног возила са надградњом аутосмећара. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП “Ивањица“, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: “понуда за возила-не отварати“.

У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до 19.07.2024.године до 12 часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници јкпивањица.рс у прилогу јавног позива. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметна возила сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица“. Возила се отуђују у виђеном стању без права на рекламацију.

Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозите у износима од 10.000 динара за трицикл односно од по 100.000 динара за возила. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица“ бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретних ствари“. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом.

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 19.07.2024.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена при чему се посебно упоређују понуђене цене за свако возило. Цене у понудама се исказују без пореза на додату вредност, а купац је дужан да плати цену која укључује и износ пореза на додату вредност. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226.

                                                                                                                                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р

                                Александар Митровић