Cenovnik usluga parking servisa Ivanjica

Одлука о утврђивању ценовника паркирања

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени лист општине Ивањица“ бр.9/2012 и 10/2014), и члана 35. став 1. тачка 17. Статута Јавног комуналног предузећа “Ивањица“ Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на X седници одржаној дана 21.12.2022.године, донео је следећу:

О Д Л У К У
о утврђивању ценовника паркирања

1. Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима
којима управља Јавно комунално предузеће “Ивањица“ Ивањица, на подручју Ивањице.
2. У цене паркирања урачунат је порез на додату вредност.
3. Цене паркирања моторних возила утврђују се у следећим износима:

ПОГЛЕДАЈТЕ ОДЛУКУ