Јавна набавка алуминијум сулфата

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА

НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-15/2021
НАБАВКА АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2021.године до 13,00 часова
Јавно отварање: 12.02.2021.године у 13,30 часова

ИВАНјИЦА, ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ

На основу члана 27. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама
и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс

У п у ћ у ј е

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара

Предмет набавке је алуминијум сулфат.

Назив и ознака из општег речника набавке: Алуминијум сулфат – 24313123-9

Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде.

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 12.02.2021.године до 1300 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 12.02.2021.године у 1330 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда.

Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов изричит писани захтев.

Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и е-маил адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од 7,00-15,00 часова.

На основу чл. 27. став 1. тачка 1. и 93. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 91/2019, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
И Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара, додатне услуге и сл. 4
ИИ Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова 6
ИИИ Упутство понуђачима како да сачине понуду 9
ИВ Образац понуде 14
В Модел уговора 16
ВИ Образац изјаве о удаљености магацина 22

И ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕНјА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАНјА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 1. Врста и количина добара

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ УКУПНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА

 1. Алуминијум сулфат кг 30.000

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара у килограмима за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Наручилац годишње преузима оквирно 4-6 тура у приближно једнаким количинама, уз могућа одступања.

Максимални финансијски износ набавке алуминијум сулфата одређен је променама јединичне цене у складу са конкурсном документацијом и износом предвиђених средстава наручиоца од 900.000 динара без ПДВ-а за годину дана.

 1. Техничке карактеристике

Изглед сивкасто бео
Агрегатно стање чврст кристал
Специфична тежина 1.600 кг/м3
Молекулска тежина висока
Гранулација 40 – 60 мм
Садржај алуминијум оксида (Ал2О3) најмање 17 %
Садржај Ал 72 – 91 г/кг производа
Садржај нерастворног остатка највише 0,1 %
Садржај нерастворљиве материје < 23 г/кг Ал
Садржај слободне сумпорне киселине Х2СО4 највише 0,1 %
Садржај базичног алуминијум оксида Ал2О3 највише 0,5 %
Јонски карактер кисела со
Карактер воденог раствора пуфер, пХ 3.5 – 4.2
Време растварања, 5 % раствор, 20 ˚Ц 180 минута
Стабилност раствора 3 дана
Температура складиштења од -20 до +50 ˚Ц

 1. Паковање

Испорука алуминијум сулфата ће се вршити у амбалажи изабраног понуђача.

Понуђач ће испоруку алуминијум сулфата вршити у полиетиленским врећама од 50 кг, које обезбеђују потребну заштиту алуминијум сулфата од утицаја спољашње средине.

 1. Квалитет добра

Понуђено добро мора бити „А“ квалитета према стандарду СРПС Х.Б1.103 (ЈУС Х.Б1.103), и мора да испуњава захтеве стандарда СРПС ЕН 878:2009 (ЕН 878:2004), односно услове у погледу здравствене исправности и да се исто може користити за прераду воде за пиће.

 1. Провера квантитета и квалитета и рекламација

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет) дана од пријема рекламације.

 1. Рок и место испоруке добара

Место испоруке добара је магацин изабраног понуђача на територији Републике Србије. Понуђач у Обрасцу изјаве о удаљености магацина (Образац ИX), наводи локацију (адресу) и удаљеност магацина од Ивањице.

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине алуминијум сулфата за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине алуминијум сулфата, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине алуминијум сулфата, у којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине алуминијум сулфата определи оквиран период од 7 календарских дана.

Изабрани понуђач је дужан да изврши утовар предметног добра у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичну цену.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

ИИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУНјЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће услове за учешће у поступку набавке:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

1.2. Понуђач мора поднети понуду самостално, дакле, није дозвољено подношење понуде са подизвођачем нити подношење заједничке понуде.

1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку набавке, и то:

1) Пословни капацитет:

1.1. Понуђач и произвођач морају да поседују: Сертификат ИСО 9001/2008;
1.2. Понуђач мора да поседује: Сертификат ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004;
1.3. да је у претходне три календарске године (2018, 2019. и 2020.године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио предмет јавне набавке у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима, не мањој од 500.000 килограма.

2) Технички капацитет:

2.1. Понуђено добро мора бити „А“ квалитета према стандарду СРПС Х.Б1.103 (ЈУС Х.Б1.103), и мора да испуњава захтеве стандарда СРПС ЕН 878:2009 (ЕН 878:2004), односно услове у погледу здравствене исправности, и да се исто може користити за прераду воде за пиће.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУНјЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре закључења уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће закључити уговор са следећим најповољнијем понуђачем.

Испуњеност услова, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из тачке 1) – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

Испуњеност додатних услова, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Пословни капацитет:

1.1. копија важећих сертификата ИСО 9001:2008, понуђача и произвођача предмета јавне набавке, издатих од стране акредитованог сертификационог тела;
1.2. копије важећег сертификата ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004, понуђача предмета јавне набавке, издатог од стране акредитованог сертификационог тела;
1.3. списка наручилаца којима је испоручен предмет јавне набавке са подацима о: наручиоцу, датуму испоруке, и укупној количини испоручених добара, уз потврду издату и потписану од стране сваког наведеног наручиоца, у претходне три календарске године (за 2018, 2019. и 2020. годину).

2) Технички капацитет:

2.1. извештаја о испитивању понуђеног добра од стране акредитоване лабораторије. Извештај не сме бити старији од 6 месеци од дана отварања понуда.

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУНјАВАНјУ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУНјАВАНјУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕНјУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________ у поступку набавке АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА број 2-1-15/2021, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач испуњава додатне услове:

1) Пословни капацитет:

1.1. Понуђач и произвођач поседују: Сертификат ИСО 9001/2008;
1.2. Понуђач поседује: Сертификат ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004;
1.3. у претходне три календарске године (2018, 2019. и 2020. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио је предмет јавне набавке у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима, не мањој од 500.000 килограма.

2) Технички капацитет:

2.1. Понуђено добро је „А“ квалитета према стандарду СРПС Х.Б1.103 (ЈУС Х.Б1.103), и испуњава захтеве стандарда СРПС ЕН 878:2009 (ЕН 878:2004), односно услове у погледу здравствене исправности, и исто се може користити за прераду воде за пиће.

Место:_ Понуђач:

Датум:_ М.П. _________

ИИИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЛјЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИНјЕНА

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ЈКП ,,Ивањица“, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.

Крајњи рок за достављање понуда је 12.02.2021.године, и то до 13,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране одговорног лица.

Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни и парафира овлашћено лице понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира.

Обавезни саставни делови понуде:

РЕДНИ БРОЈ ДОКУМЕНТИ

 1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац 3)
 2. Попуњен и потписан образац понуде (Образац ИВ)
 3. Попуњен и потписан модел уговора (Образац В)
 4. Попуњен и потписан образац изјаве о удаљености магацина (Образац ВИ)
 5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАНјА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЛјИВОСТ ПОНУДЕ

4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање одбиће се као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.

4.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Место испоруке добара је магацин изабраног понуђача на територији Републике Србије. Понуђач у Обрасцу изјаве о удаљености магацина (Образац ВИ), наводи локацију (адресу) и удаљеност магацина од Ивањице.

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине алуминијум сулфата за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине алуминијум сулфата, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине алуминијум сулфата, у којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине алуминијум сулфата определи оквиран период од 7 календарских дана.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

4.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цену је потребно изразити нумерички.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену јединичних цена само у случају да у току извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене.

Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке. Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени.

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНјИВАНјЕ ПОНУДА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОЦЕНјУЈУ ПОНУДЕ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНјИВАНјЕ ПОНУДА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1) понуђена цена – максимално 80 пондера;

2) трошковна економичност изражена кроз удаљеност магацина понуђача у којем се врши испорука добара, од Ивањице – максимално 20 пондера.

Укупан број пондера износи 100.

Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

1) Број пондера за понуђену цену по формули:

Ц = Цмин / Цпон x 80

Ц = број остварених пондера на основу понуђене цене
Ц пон = цена понуђача
Ц мин = минимална понуђена цена

2) Број пондера за удаљеност магацина понуђача по формули

У = Умин / Упон x 20

У = број остварених пондера на основу удаљености магацина
У пон = удаљеност магацина понуђача у километрима
У мин = удаљеност најближе понуђеног магацина у километрима

Удаљеност магацина у којем ће бити вршена испорука добара, од Ивањице, понуђач доказује Изјавом о удаљености магацина (Образац ВИ). Удаљеност се одређује у односу на најкраћи путни правац државним путем, и то у једном правцу. Наручилац задржава право да у поступку доделе уговора посети понуђене магацине и утврди да ли њихова стварна удаљеност од Ивањице одговара подацима датим у понуди. Провера стварне удаљености се може вршити и на други начин.

Укупан број пондера (УП) одређује се према формули:

УП = Ц + У

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који оствари највећи број пондера.

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ОЦЕНУ ПОНУДА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера, уговор ће бити додељен оном најповољнијем понуђачу чија понуђена цена буде нижа.

 1. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Понуђач може да овери печатом све документе који морају да буду потписани од стране овлашћеног лица понуђача, али није дужан да то учини. Према томе, приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

ИВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ____ од ______ за набавку АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама бр. 2-1-15/2021

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ТЕЧНИ ХЛОР И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ

Врста

Јединица мере

Оквирна количина за период испоруке
Јединична цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а
1 2 3 4 5
Алуминијум сулфат кг 30.000

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45 дана) од дана испостављања сваког рачуна

Место испоруке добара (адреса магацина понуђача)

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Датум Понуђач
М. П.
_________________ ____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

В МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАНјЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
НАБАВКА АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТА

Закључен између:

 1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица“ Ивањица, Ул. Милинка Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-85299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Александар Митровић, у даљем тексту Наручилац и
 2. _______________________, са седиштем у ___, улица _____, ПИБ _, матични број __, рачун бр.___________, отворен код пословне банке ______________________, које заступа _________, у даљем тексту Испоручилац.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

 • да је наручилац спровео поступак набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама, и то набавке алуминијум сулфата, под редним бројем 2-1-15/2021;
 • да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _____ од __.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је испорука алуминијум сулфата за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца бр. _ од _____.године, у свему у складу са свим важећим законским и поѕаконским прописима.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку алуминијум сулфата и једини је одговоран за извршење овог Уговора.

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоручи алуминијум сулфат за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама:

Врста

Јединица мере

Оквирна количина за период испоруке

1 2 3
Алуминијум сулфат кг 30.000

и то по укупној цени која износи _________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене алуминијум сулфата из става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора.

Члан 3.

Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене.

Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке.

Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени.

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од годину дана од дана потписивања обе уговорне стране.

Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине.

Члан 5.

Испорука алуминијум сулфата ће се вршити у амбалажи Испоручиоца.

Испоручилац ће испоруку алуминијум сулфата вршити у полиетиленским врећама од 50 кг, које обезбеђују потребну заштиту алуминијум сулфата од утицаја спољашње средине.

Члан 6.

Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине алуминијум сулфата за потребе Наручиоца.

Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине алуминијум сулфата, упути Испоручиоцу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине алуминијум сулфата, у којој ће определити дан преузимања.

Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине алуминијум сулфата определи оквиран период од 7 календарских дана.

Испоручилац је дужан да изврши утовар предметног добра у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичну цену.

Све наруџбенице алуминијум сулфата Наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Члан 7.

Уколико Испоручилац, својом кривицом не омогући преузимање наручене количине предметног добра у уговореном року, Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.

Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговореног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида уговора.

У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

Члан 8.

Место испоруке предметног добра је магацин Испоручиоца на адреси: _______________________________________________________.

Члан 9.

У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметног добра, Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни.

КВАЛИТЕТ ДОБРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАНјЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен, предметно добро испоручује с пажњом доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број _ од ___ године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добра, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог уговора.

Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом се доказује уговорени квалитет испорученог добра и дају подаци о датуму производње и року трајања испорученог добра.

Члан 11.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од стране Испоручиоца.

Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.

Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

ПЛАЋАНјЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _ дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ____________ отворен код __________________ банке.

РОК ВАЖЕНјА УГОВОРА

Члан 13.

Овај Уговор се закључује на одређено време, и то за период од годину дана од дана потписивања обе уговорне стране, без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене количине алуминијум сулфата.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне стране.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 7. и 11. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Количине алуминијум сулфата из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца.

Наручилац ће вршити набавку алуминијум сулфата у количинама које одговарају његовим стварним потребама.

Због уговореног начина промена јединичних цена, максимални финансијски износ до којег ће се вршити набавка алуминијум сулфата по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца у износу од 900.000 динара за уговорени период.

Члан 15.

За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће Привредни суд у Чачку.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА: ДИРЕКТОР ЗА ИСПОРУЧИОЦА: ДИРЕКТОР
______ ________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

ВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УДАЛјЕНОСТИ МАГАЦИНА

У складу са условима конкурсне документације, ______________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О УДАЛјЕНОСТИ МАГАЦИНА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да се магацин, у којем ће бити вршена испорука алуминијум сулфата наручиоцу Јавном комуналном предузећу ,,Ивањица“ Ивањица, налази на адреси ________________________ на подручју општине _______ града ________, као и да се исти магацин налази на удаљености од __ километара од Ивањице, најкраћим путним правцем државним путем.

   Датум          Понуђач

____ М.П. ______

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.