Јавна набавка ХТЗ-а

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара
Предмет јавне набавке је лична заштитна опрема.
Назив и ознака из општег речника набавке – Одећа, обућа, пртљаг и прибор – 18000000-9.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије, а то су:
Партија 1 – набавка радне одеће,
Партија 2 – набавка остале заштитне опреме.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде чији су елементи: понуђена цена и трошковна економичност, у обе партије.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку личне заштитне опреме, за партију/е _ (навести број и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 27.02.2020.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.02.2020.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђачас и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 5150-226 – особа за контакт: Добривоје Поповић.