Јавна набавка ХТЗ опреме

енергоразвој-4

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара
Предмет јавне набавке је лична заштитна опрема.
Назив и ознака из општег речника набавке – Одећа, обућа, пртљаг и прибор – 18000000-9.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије, а то су:
Партија 1 – набавка радне одеће,
Партија 2 – набавка остале заштитне опреме.
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене за обе партије.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку личне заштитне опреме, за партију/е _____________________ (навести број и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 19.02.2016.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.02.2016.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Конкурсна документација – лична заштитна опрема

Позив за подношење понуда – лична заштитна опрема

Обавестење о продузењу рока за подносење понуда – лицна заститна опрема

Измене и допуне конкурсне документације – лицна заститна опрема

1-1-1-6-5 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

1-1-1-6-9-1 Одлука о додели уговора

1-1-1-6-9-2 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору- партија 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 2