Јавна набавка течног хлора и натријум хипохлорита

ЈКП ,,ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА

НАБАВКА НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БР. 2-1-14/2020
НАБАВКА ТЕЧНОГ ХЛОРА И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 31.01.2020.године до 11,00 часова
Јавно отварање: 31.01.2020.године у 11,45 часова

ИВАЊИЦА, ЈАНУАР 2020.ГОДИНЕ

На основу члана 39. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама
и члана 52. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАЊИЦА“ ИВАЊИЦА
Улица Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс

У п у ћ у ј е

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара

Предмет набавке је Течни хлор и натријум хипохлорит.

Назив и ознака из општег речника набавке – Хлор – 24311900-6

Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде.

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку течног хлора и натријум хипохлорита – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 31.01.2020.године до 1100 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 31.01.2020.године у 1145 часова у седишту наручиоца у ул.Милинка Кушића бр.61 у Ивањици.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда.

Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов изричит писани захтев.

Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и е-маил адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од 7,00-15,00 часова.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
И Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара, додатне услуге и сл. 4
ИИ Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7
ИИИ Упутство понуђачима како да сачине понуду 11
ИВ Образац понуде 16
В Модел уговора 18
ВИ Образац изјаве о удаљености магацина 25

И ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 1. Врста и количина добара

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ УКУПНА ОКВИРНА КОЛИЧИНА

 1. Течни хлор кг 1.500
 2. Жавелова вода (Натријум хипохлорит) кг 500

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара у килограмима за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Наручилац годишње преузима оквирно 8-10 тура у приближно једнаким количинама, уз могућа одступања.

Максимални финансијски износ набавке течног хлора и натријум хипохлорита одређен је променама јединичних цена у складу са конкурсном документацијом и износом предвиђених средстава наручиоца од 137.500 динара без ПДВ-а за целу 2020.годину.

 1. Техничке карактеристике

2.1. Течни хлор

Изглед Течни гас на притиску од 6,8 атмосфера, боја зеленкасто жута загушљивог мириса
Садржај Цл 2 мин. 99,5 %
Садржај НЦл 3 маx. 10 ппм (W / W)
Садржај влаге маx. 50 ппм (W / W)
Садржај неиспарљивих компоненти маx. 0,05 % (W / W)

2.2. Натријум хипохлорит

Изглед Бистар зеленкасто – жут раствор
Хемијска формула НаЦлО
Густина (20°Ц) 1,13 – 1,30 г/мл
пХ вредност (20°Ц) мин 11
Садржај активног хлора мин. 12 % (120 г/л)
Садржај натријум хидроксида мин. 3 г/л
маx 15 г/л
Садржај Арсена (Ас) маx 1 мг/кг
Садржај Антимона (Сб) маx 20 мг/кг
Садржај Кадмијума (Цд) маx 2,5 мг/кг
Садржај Хрома (Цр) маx 2,5 мг/кг
Садржај Олова (Пб) маx 15 мг/кг
Садржај Живе (Хг) маx 3,5 мг/кг
Садржај Никла (Ни) маx 2,5 мг/кг
Садржај Селена (Се) маx 20 мг/кг
Садржај Натријум бромата маx 2,5 г/кг

 1. Паковање

Испорука течног хлора и натријум хипохлорита ће се вршити у амбалажи Наручиоца.

Течни хлор ће се испоручивати у боцама од 50 и 140 килограма, а натријум-хипохлорит у пластичним бурадима од 50 литара.

 1. Квалитет добара

Понуђени течни хлор мора бити у складу са стандардом ЕН 937:2011 или ЈУС Х.Б.2.050.

Понуђени натријум хипохлорит мора бити у складу са стандардом СРПС (ЕН) 901:2007, “Тип 1”.

 1. Провера квантитета и квалитета и рекламација

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет) дана од пријема рекламације.

 1. Рок и место испоруке добара

Место испоруке добара је магацин изабраног понуђача на територији Републике Србије. Понуђач у Обрасцу изјаве о удаљености магацина (Образац ВИ), наводи локацију (адресу) и удаљеност магацина од Ивањице.

Од тренутка када наручилац преда изабраном понуђачу своју празну амбалажу на месту испоруке добара и у њеном прилогу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине течног хлора, изабрани понуђач је дужан да у року од 15 календарских дана обезбеди да амбалажа буде напуњена течним хлором, спремна за примопредају наручиоцу, и да о томе писаним путем обавести наручиоца телефаксом, поштом или електронском поштом. Наручилац ће у року од 7 календарских дана од дана пријема обавештења о спремности добра за испоруку, о свом трошку преузети предметно добро.

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине натријум хипохлорита за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине натријум хипохлорита, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине натријум хипохлорита, у којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине натријум хипохлорита определи оквиран период од 7 календарских дана. Изабрани понуђач је дужан да истог дана по пријему амбалаже од наручиоца, изврши пуњење амбалаже нарученом количином предметног добра, и исту преда наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да изврши утовар предметних добара у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичну цену.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

ИИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава следеће услове за учешће у поступку набавке:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

1.2. Понуђач мора поднети понуду самостално, дакле, није дозвољено подношење понуде са подизвођачем нити подношење заједничке понуде.

1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

1) Пословни капацитет:

1.1. Понуђач мора да поседује: Сертификат ИСО 9001/2008;

1.2. Понуђач мора да поседује: Сертификат ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004;

1.3. да је у претходне три календарске године (2017, 2018. и 2019. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима:

1.3.1. Течног хлора не мањој од 37.500 килограма;

1.3.2. Натријум хипохлорита не мањој од 15.000 килограма.

2) Технички капацитет:

2.1. Течни хлор мора бити у складу са стандардом ЕН 937:2011 или ЈУС Х.Б.2.050;

2.2. Натријум хипохлорит мора бити у складу са стандардом СРПС (ЕН) 901:2007, ”Тип1”.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре закључења уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће закључити уговор са следећим најповољнијем понуђачем.

Испуњеност услова, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из тачке 1) – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

Испуњеност додатних услова, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Пословни капацитет:

1.1. копија важећих сертификата ИСО 9001:2008, понуђача предмета набавке, издатих од стране акредитованог сертификационог тела;

1.2. копије важећег сертификата ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004, понуђача предмета јавне набавке, издатог од стране акредитованог сертификационог тела;

1.3. списка наручилаца којима је испоручен:

1.3.1. Течни хлор, са подацима о: наручиоцу, датуму испоруке, и укупној количини испорученог течног хлора, уз потврду издату и потписану од стране сваког наведеног наручиоца, у претходне три календарске године (за 2017, 2018. и 2019. годину);

1.3.2. Натријум хипохлорит, са подацима о: наручиоцу, датуму испоруке, и укупној количини испорученог натријум хипохлорита, уз потврду издату и потписану од стране сваког наведеног наручиоца, у претходне три календарске године (за 2017, 2018. и 2019. годину).

2) Технички капацитет:

2.1. декларације о усаглашености произвођача, којом понуђач потврђује да понуђено добро испуњава све захтеве из траженог стандарда;

2.2 декларације о усаглашености произвођача, којом понуђач потврђује да понуђено добро испуњава све захтеве из траженог стандарда.

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________ у поступку набавке течног хлора и натријум хипохлорита број 2-1-14/2020, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач испуњава додатне услове:

1) Пословни капацитет:

1.1. Понуђач поседује: Сертификат ИСО 9001/2008;

1.2. Понуђач поседује: Сертификат ИСО 14001:2005 или ИСО 14001:2004;

1.3. у претходне три календарске године (2017, 2018. и 2019. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио је у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима:

1.3.1. Течног хлора не мањој од 37.500 килограма;

1.3.2. Натријум хипохлорита не мањој од 15.000 килограма.

2) Технички капацитет:

2.1. Течни хлор који нуди понуђач, у складу је са стандардом ЕН 937:2011 или ЈУС Х.Б.2.050;

2.2. Натријум хипохлорит који нуди понуђач, у складу је са стандардом СРПС (ЕН) 901:2007, ”Тип1”.

Место:_ Понуђач:

Датум:_ М.П. _________

ИИИ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку течног хлора и натријум хипохлорита – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ЈКП ,,Ивањица“, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.

Крајњи рок за достављање понуда је 31.01.2020.године, и то до 11,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране одговорног лица.

Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни и парафира овлашћено лице понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира.

Обавезни саставни делови понуде:

РЕДНИ БРОЈ ДОКУМЕНТИ

 1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац 3)
 2. Попуњен и потписан образац понуде (Образац ИВ)
 3. Попуњен и потписан модел уговора (Образац В)
 4. Попуњен и потписан образац изјаве о удаљености магацина (Образац ВИ)
 5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање одбиће се као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.

4.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Место испоруке добара је магацин изабраног понуђача на територији Републике Србије. Понуђач у Обрасцу изјаве о удаљености магацина (Образац ВИ), наводи локацију (адресу) и удаљеност магацина од Ивањице.

Од тренутка када наручилац преда изабраном понуђачу своју празну амбалажу на месту испоруке добара и у њеном прилогу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине течног хлора, изабрани понуђач је дужан да у року од 15 календарских дана обезбеди да амбалажа буде напуњена течним хлором, спремна за примопредају наручиоцу, и да о томе писаним путем обавести наручиоца телефаксом, поштом или електронском поштом. Наручилац ће у року од 7 календарских дана од дана пријема обавештења о спремности добра за испоруку, о свом трошку преузети предметно добро.

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине натријум хипохлорита за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине натријум хипохлорита, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине натријум хипохлорита, у којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине натријум хипохлорита определи оквиран период од 7 календарских дана. Изабрани понуђач је дужан да истог дана по пријему амбалаже од наручиоца, изврши пуњење амбалаже нарученом количином предметног добра, и исту преда наручиоцу.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

4.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цену је потребно изразити нумерички.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену јединичних цена само у случају да у току извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене.

Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке. Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОЦЕЊУЈУ ПОНУДЕ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1) понуђена цена – максимално 70 пондера;

2) трошковна економичност изражена кроз удаљеност магацина понуђача у којем се врши испорука добара, од Ивањице – максимално 30 пондера.

Укупан број пондера износи 100.

Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

1) Број пондера за понуђену цену по формули:

Ц = Цмин / Цпон x 70

Ц = број остварених пондера на основу понуђене цене
Ц пон = цена понуђача
Ц мин = минимална понуђена цена

2) Број пондера за удаљеност магацина понуђача по формули

У = Умин / Упон x 30

У = број остварених пондера на основу удаљености магацина
У пон = удаљеност магацина понуђача у километрима
У мин = удаљеност најближе понуђеног магацина у километрима

Удаљеност магацина у којем ће бити вршена испорука добара, од Ивањице, понуђач доказује Изјавом о удаљености магацина (Образац ВИ). Удаљеност се одређује у односу на најкраћи путни правац државним путем, и то у једном правцу. Наручилац задржава право да у поступку доделе уговора посети понуђене магацине и утврди да ли њихова стварна удаљеност од Ивањице одговара подацима датим у понуди. Провера стварне удаљености се може вршити и на други начин.

Укупан број пондера (УП) одређује се према формули:

УП = Ц + У

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који оствари највећи број пондера.

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ОЦЕНУ ПОНУДА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера, уговор ће бити додељен оном најповољнијем понуђачу чија понуђена цена буде нижа.

 1. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Понуђач може да овери печатом све документе који морају да буду потписани од стране овлашћеног лица понуђача, али није дужан да то учини. Према томе, приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

ИВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ____ од ______ за набавку течног хлора и натријум хипохлорита на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама бр. 2-1-14/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ТЕЧНИ ХЛОР И НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ

Врста

Јединица мере

Оквирна количина за период испоруке
Јединична цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а
1 2 3 4 5
Течни хлор кг 1.500
Натријум хипохлорит кг 500
УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45 дана) од дана испостављања сваког рачуна

Место испоруке добара (адреса магацина понуђача)

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Датум Понуђач
М. П.
_________________ ____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

В МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ТЕЧНОГ ХЛОРА И НАТРИЈУМ ХИПОЛОРИТА

Закључен између:

 1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица“ Ивањица, Ул. Милинка Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-85299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Владимир Бојановић, у даљем тексту Наручилац и
 2. _______________________, са седиштем у ___, улица _____, ПИБ _, матични број __, рачун бр.___________, отворен код пословне банке ______________________, које заступа _________, у даљем тексту Испоручилац.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

 • да је наручилац спровео поступак набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама, и то набавке течног хлора и натријум хипохлорита, под редним бројем 2-1-14/2020;
 • да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _____ од __.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је испорука течног хлора и натријум хипохлорита за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца бр. _ од _____.године, у свему у складу са свим важећим законским и поѕаконским прописима.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку течног хлора и натријум хипохлорита и једини је одговоран за извршење овог Уговора.

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоручи течни хлор и натријум хипохлорит за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама:

Врста

Јединица мере

Оквирна количина за период испоруке

1 2 3
Течни хлор кг 1.500
Натријум хипохлорит кг 500

и то по укупној цени која износи _________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене течног хлора и натријум хипохлорита из става 1. на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора.

Члан 3.

Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене.

Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке.

Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени.

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од закључења уговора до 31.12.2020.године.

Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине.

Члан 5.

Испорука течног хлора и натријум хипохлорита ће се вршити у амбалажи Наручиоца.

Течни хлор ће се испоручивати у боцама од 50 и 140 килограма, а натријум-хипохлорит у пластичним бурадима од 50 литара.

Члан 6.

Од тренутка када Наручилац преда Испоручиоцу своју празну амбалажу на месту испоруке добара и у њеном прилогу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине течног хлора, Испоручилац је дужан да у року од 15 календарских дана обезбеди да амбалажа буде напуњена течним хлором, спремна за примопредају Наручиоцу, и да о томе писаним путем обавести Наручиоца телефаксом, поштом или електронском поштом, а Наручилац ће у року од 7 календарских дана од дана пријема обавештења о спремности добра за испоруку, о свом трошку преузети предметно добро.

Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине натријум хипохлорита за потребе Наручиоца.

Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине натријум хипохлорита, упути Испоручиоцу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине натријум хипохлорита, у којој ће определити дан преузимања.

Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине натријум хипохлорита определи оквиран период од 7 календарских дана.

Испоручилац је дужан да истог дана по пријему амбалаже од наручиоца, изврши пуњење амбалаже нарученом количином натријум хипохлорита, и исту преда наручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши утовар предметних добара у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичне цене.

Све наруџбенице течног хлора и натријум хипохлорита Наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Члан 7.

Уколико Испоручилац, својом кривицом не омогући преузимање наручене количине предметног добра у уговореним роковима, Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.

Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговорених рокова за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида уговора.

У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

Члан 8.

Место испоруке предметних добара је магацин Испоручиоца на адреси: _______________________________________________________.

Члан 9.

У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара, Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен, предметна добра испоручује с пажњом доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број _ од ___ године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог уговора.

Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом се доказује уговорени квалитет испорученог добра и дају подаци о датуму производње и року трајања испоручених добара.

Члан 11.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од стране Испоручиоца.

Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.

Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _ дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ____________ отворен код __________________ банке.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 13.

Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог Уговора је 31.12.2020.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене количине течног хлора и натријум хипохлорита.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне стране.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 7. и 11. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Количине течног хлора и натријум хипохлорита из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца.

Наручилац ће вршити набавку течног хлора и натријум хипохлорита у количинама које одговарају његовим стварним потребама.

Због уговореног начина промена јединичних цена, максимални финансијски износ до којег ће се вршити набавка течног хлора и натријум хипохлорита по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца у износу од 137.500 динара без пореза на додату вредност за целу 2020.годину.

Члан 15.

За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће Привредни суд у Чачку.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА: ДИРЕКТОР ЗА ИСПОРУЧИОЦА: ДИРЕКТОР
______ ________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

ВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УДАЉЕНОСТИ МАГАЦИНА

У складу са условима конкурсне документације, ______________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О УДАЉЕНОСТИ МАГАЦИНА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да се магацин, у којем ће бити вршена испорука течног хлора и натријум хипохлорита наручиоцу Јавном комуналном предузећу ,,Ивањица“ Ивањица, налази на адреси ________________________ на подручју општине _______ града ________, као и да се исти магацин налази на удаљености од __ километара од Ивањице, најкраћим путним правцем државним путем.

   Датум          Понуђач

____ М.П. ______

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.