Јавни позив за прикупљање писмених понуда за отуђење половних возила и контејнера

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИВАНјИЦА“ ИВАНјИЦА

О Б Ј А В Лј У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЛјАНјЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
РАДИ ОТУЂЕНјА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА И КОНТЕЈНЕРА
У ПОНОВЛјЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАНјА

Предмет отуђења су половна возила и половни контејнери са следећим почетним ценама:

  1. теретно моторно возило марке ,,Рено“ тип ,,Кангу“, године производње 2001, јачине мотора 47 кW, са пређених 362.947 км – почетна цена: 45.000 динара са порезом на додату вредност;
  2. путничко моторно возило марке ,,Лада“ тип ,,Нива 1.7 4 x 4“, године производње 2004, јачине мотора 59 кW, са пређених 160.812 км – почетна цена: 105.000 динара са порезом на додату вредност;
  3. 3 пластична контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1,1 м3 – почетна цена: 3.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Позивају се сва заинтересована лица да доставе писмене понуде ради отуђења једно теретног моторног возила, једног путничког моторног возила и пластичних контејнера. Понуде слати поштом или их предати лично у затвореној коверти на адресу ЈКП “Ивањица“, ул. Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, са назнаком: “понуда за возила и контејнере-не отварати“. У разматрање ће се узети само понуде које на наведену адресу стигну до 29.06.2021.године до 12 часова. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита и износ купопродајне цене која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. Понуда се подноси на обрасцу објављеном на интернет страници јкпивањица.рс у прилогу јавног позива. Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Сви заинтересовани, пре достављања понуда могу разгледати предметна возила и контејнере сваког радног дана од 7-13 часова у кругу гараже ЈКП ,,Ивањица“. Возила и контејнери се отуђују у виђеном стању без права на рекламацију. Право учешћа у поступку прикупљања понуда имају лица која пре истека рока за достављање понуда уплате депозите у износима од по 20.000 динара за свако возило односно 1.000 динара за пластичне контејнере. Депозит се плаћа на рачун ЈКП ,,Ивањица“ бр.205-85299-77 са навођењем сврхе уплате: ,,Депозит за јавни оглас за отуђење покретних ствари“. Учесницима који одустану од понуде или чије понуде не буду прихваћене депозит ће се вратити одмах по завршеном отварању понуда. Депозит се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног отварања понуда одустане од потписивања уговора, па ће се депозит сматрати капаром као одустаницом. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама управне зграде предузећа дана 29.06.2021.године у 1230 часова. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена при чему се посебно упоређују понуђене цене за свако возило, а посебно за пластичне контејнере. Ако више понуђача понуди исту највишу купопродајну цену, предузеће ће поступити у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 032/5150-226.
Д И Р Е К Т О Р
Александар Митровић