ЈАВНО НАДМЕТАНјЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ

Лого теxт

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Одлуке Наѕорног одбора ЈКП ,,Комунално“ Ивањица од 01.08.2014.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА

О Б Ј А В Лј У Ј Е

ЈАВНО НАДМЕТАНјЕ
ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ

Предмет јавног надметања ради продаје су половно возило и радна машина са следећим почетним ценама:

1. Камион – смећара марке ,,Застава“ тип ,,650“ ротопрес, године производње 1987, јачине мотора 74 кW, носивости 5.000 кг – почетна цена: 120.000 динара са порезом на додату вредност;
2. Булдожер марке ,,14 октобар“ тип ,,ТГ 75“ године производње 1980, јачине мотора 75 КС – почетна цена: 120.000 динара са порезом на додату вредност.

Јавно надметање ће се одржати дана 13.06.2016.године у 1200 часова у просторијама гараже ЈКП ,,Комунално“ Ивањица у улици Зорана Ђинђића (Милинка Кушића). Возило и радна машина се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Заинтересована лица могу разгледати предметна возила сваког радног дана од 7-14 часова у кругу гараже ЈКП ,,Комунално“ Ивањица. Јавно надметање ће се одржати ако истом буду присуствовала најмање два заинтересована купца за возило односно радну машину посебно. Право учешћа на јавном надметању имају лица која до 13.06.2016.године до 1100 часова уплате кауцију за надметање у износу од 10.000 динара за камион-смећару односно 10.000 динара за радну машину и потпишу изјаву да су сагласни са условима јавног надметања. Кауција се плаћа готовински на благајни ЈКП ,,Комунално“ Ивањица, о чему ће се уплатиоцу издати признаница, а на сам дан надметања плаћање и потписивање изјаве је могуће извршити и у просторији у којој се одржава надметање непосредно пред почетак надметања односно најкасније до 1200 часова. Лицитирање се врши у динарима у износима са порезом на додату вредност. Приликом лицитирања, цена се може подизати за минимално 10.000 динара без горње границе. Предмети јавног надметања се продају лицима која понуде највеће цене. Уколико два учесника јавног надметања понуде исту највећу цену за возило односно радну машину, предност има лице које је прво излицитирало ту цену, изузев у случају да највећа понуђена цена буде почетна цена где ће предност имати лице које се раније пријавило на надметање потписивањем изјаве и уплатом кауције. На надметању може учествовати лице у своје име и за свој рачун односно законски заступник правног лица односно друго лице уз оверено пуномоћје лица у чије име и за чији рачун иступа. ЈКП ,,Комунално“ Ивањица задржава предмете јавног надметања до уплате целокупне купопродајне цене, а учесници јавног надметања који су понудили највеће цене дужни су на дан јавног надметања да потпишу купопродајне уговоре, а у року од 3 дана од дана потписивања уговора да исплате купопродајне цене у целости, у супротном поједини уговори неће имати важност, а ЈКП ,,Комунално“ Ивањица може продати поједине предмете јавног надметања следећем најповољнијем понуђачу. Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене кауција ће се вратити одмах по завршеном надметању. Кауција се не враћа учеснику који понуди највећу цену, јер се иста урачунава у купопродајну цену, затим у случају да исто лице после окончаног јавног надметања одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату купопродајне цене у целости, па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом. Потписивањем изјаве о учешћу на јавном надметању учесници су сагласни да су понудили почетну цену. Све остале информације можете добити путем телефона (032) 664-170.
Д И Р Е К Т О Р
Милан Масларевић

јавно Надметање смећаре