Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс

У п у ћ у ј е

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на коју наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама добара

Предмет набавке је Течни хлор и натријум хипохлорит.

Назив и ознака из општег речника набавке – Хлор – 24311900-6

Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом економски најповољније понуде.

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за набавку течног хлора и натријум хипохлорита – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 20.01.2016.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.01.2016.године у 1215 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Наручилац ће понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија доставити уговор на потписивање у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда.

Понуђач који није изабран обавештава се о закљученом уговору на његов изричит писани захтев.

Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-170 и е-маил адресе: jakopko@mts.rs – особа за контакт: Добривоје Поповић у периоду од 7,00-15,00 часова.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација – течни хлор и натријум хипохлорит