Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова
Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици.
Место извођења радова –подручје општине Ивањица.
Класификација делатности – 42.21 Изградња цевовода.
Назив и ознака из општег речника набавке – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију – 45231300-8
Приликом избора најповољније понуде наручилац ће се водити критеријумом најниже понуђене цене.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Понуде се подносе лично или поштом у затвореној коверти или кутији са назнаком “Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици – не отварати“ и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 27.06.2016.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.06.2016.године у 12,30 часова у седишту наручиоца у ул.Зорана Ђинђића бр.61 у Ивањици.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Додатне информације могу се добити путем телефона (032) 664-170 – особа за контакт: Добривоје Поповић.

Позив за подносење понуда – одрзавање и санација водоводне и канализационе мрезе

Конкурсна документација – одрзавање и санација водоводне и канализационе мрезе

1-1-3-1-7 Одлука о додели уговора – одржавање и санација водоводне и канализационе мреже

Обавештење о закљученом уговору – одржавање и санација водоводне и канализационе мреже