Радови на краку магистралног цевовода Лучка река- Јавор( деоница од шахта 12-Црњевачког моста до шахта 17 –Калушки поток)

У току је извођење радова на замени цеви магистралног цевовода Лучка река- Јавор. Вредност уговорених радова је 11.244.424,00 динара. Ради се на замени цеви у дужини од 508 метара. Поставља се полиетиленска цев ф315, а поред ње се поставља секундарни вод од полиетлиенске цеви ф110мм исто у дужини од 508 метара чиме се стиче могућност искључења дотрајале азвесно цементне цеви и повезивање свих корисника на нову мрежу.

Уговор о јавној набавци је додељен групи понуђача чији је носилац привредно друштво ГП ,,Стабил-про“ д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице, ПИБ 103854737, матични број 20032391, чија понуда је једина приспела, која је уз то и прихватљива. Уговорена цена износи 11.244.424,00 динара без пореза на додату вредност. Одлука о додели уговора је донета дана 20.07.2016.године.

Извори финансирања радова су 50% Републичка дирекција за воде и 50% буђжет општине Ивањица

Рок трајања радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао.

ИМГ_20160816_124057