Затворена депонија “Грбавчица“

Општина Ивањица је 2005.године заједно са градовима Ужице И Чачак као и општинама Бајина Башта , Пожега , Ариље , Чајетина , Косјерић  и Лучани потписала уговор о оснивању и изградњи Регионалног центар за управљање отпадом ЈКП “Дубоко” Ужице. Главна делатност овог предузећа је прикупљање , селекција и третман рециклажног отпада и припрема  за рециклажу и на крају одлагање комуналног нерециклажног отпада на санитарну депонију која се налази у оквиру регионалног центра.  Свих девет оснивача су се овим уговором обавезали да ће сам отпад прикупљен на њиховим територијама депоновати у “Дубоко”.

      ЈКП „Комунално“ је од фебруара месеца 2013.године отпочела са депоновањем отпада у регионални центар. Овоме је предходило затварање дивље несанитарне депоније “Грбавчевица” Ивањица.

    ЈКП „Комунално „ Ивањица свакодневно врши прикупљање комуналног и примарно-селектованог отпада како у домаћинствима тако и код привредних субјеката. Сакупљање и транспорт се врши камионима смећарама ЈКП „Комунално“ а из контејнера и канти. Примарно-селектовани отпада који грађани одвајају у посебним кесама – џаковима прикупљају запослени ЈКП и транспортују исти трактором или камионом троточкашем  специјализованим за одвоз ове врсте отпада. Сав прикупљени комунални отпад се транспортује до гараже ЈКП где се претовара у специјализоване контејнере ЈКП“Дубоко“.Након претовара отпад се транспортује у Регионални центар за управљање отпадом ЈКП“Дубоко“ где се врши даљи третман отпада у смислу издвајања рециклабилног и нерециклабилног отпада . Нерециклабилни отпад се одлаже на тело санитарне депоније а рециклабилни се упућује на даље третмане рециклаже.

смецара 1смецара 2

претовар смеца

2014.године општина Ивањица је у партнерству са градом Чачком и општином Лучани добила донацију од ЕУ ЕЦХАНГЕ 4 у вредности од  184.287 еура у опреми  а све то за потстицање примарне селекције.Овим путем Ивањица је добила камион троточкаш за одвожење примарно-селектованог отпада , осам контејнера запремине 1,1м3 и 100.000 џакова за одлагање примарно-селектованог отпада.Све ове је општина Ивањица дала на управљање ЈКП“Комунално“ Ивањица чиме је започео систем примарне селекције и који траје и има тенденција унапређења.

Априла 2016.године је отпочело затварање оградом и капијом депоније „Грбавчевица“  донацијом ИМГ-а у вредности од око милион динара као и посипања дела неасфалтираног пута до депоније у вредности од 120.000динара. Самим тим је и физички затворена депоније за одлагање било какве врсте отпада а градјевински , кабасти , стаклени , пластични и отпад од гума се мозе одлагати на одредјеним локацијама у договору са ЈКП“Комунално“ Ивањица.

грбавцица1 грбавцица2