ВОДОВОД

Јавно Комунално Предузеће Ивањица

Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.

Снабдевање водом за пиће

Снабдевање водом подручја Ивањице и приградских насеља врши се из система ”Куманица-Ивањица”, захватањем воде из живог тока реке Моравице, на локалитету ,,Куманица”, одакле се челичним цевоводом Ø 500 мм, укупне дужине око 12,5 км, вода гравитационо допрема до постројења за пречишћавање ,,Лучка Река”, у зони насеља Бедина Варош, као и захватањем вода Рзињске реке и Дрвничког потока, које се такође гравитационо, цевоводима Ø 200 мм, укупне дужине око 2,7 км и Ø 250 мм укупне дужине око 2,2 км, допремају до постројења за пречишћавање.

Јавно Комунално Предузеће Ивањица

У погледу капацитета постојећих изворишта, расположиве количине воде износе око 240 л/с са локалитета ,,Куманица”, 25 л/с са водозахвата на Рзињској реци  и 15 л/с на Дрвничком потоку, што, према прорачунима спроведеним у оквиру постојеће верификоване техничке документације, задовољава будуће потребе за водом овог подручја (око 240 л/с до 250 л/с).

Даље се третиране воде, преко резервоара ,,Лучка Река”, а путем постојећих цевовода Ø 250 мм, и делимично изграђених главних цевовода Ø 400 мм шаљу ка потрошачима.

У вези са пружањем услуге снадбевања водом за пиће, предузеће пружа И услугу одвођења отпадниих вода.
Одвођење отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода, од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање. У постојећем стању инфраструктуре предузеће врши сакупљање, одвођење и испуштање отпадних вода у реципијент.